REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHOD-OLIVER.CZ

Práva a povinnosti mezi prodávajícím (Obchod-Oliver.cz, Tomáš Cipra, Lexova 2163, 530 02 Pardubice, IČ: 87590182) a kupujícím se řídí tímto Reklamačním řádem, který se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Reklamační řád se vztahuje na veškeré nabízené zboží v internetovém obchodu obchod-oliver.cz.

 reklamace

  1. Kupující je povinen veškeré zboží, které mu prodávající dodá, prohlédnout co nejdříve po převzetí zboží od prodávajícího, v případě zaslání objednaného zboží, neprodleně po jeho převzetí od dopravce. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu, jakmile se zboží dostane do jeho držení
  2. Prohlídku zboží musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které lze při vynaložení veškeré odborné péče zjistit
  3. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu ihned a bez zbytečného odkladu po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možné při odborně provedené prohlídce zjistit. Při zjistění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji na předávacím dokladu (dodací nebo přepravní list, daňový doklad), apod.) a skutečně dodaným zbožím, je kupující povinen podat nejdéle do 3 pracovních dnů písemnou zprávu o těchto vadách prodávajícímu. Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu neprodleně poté, co vady zjistil při vynaložení veškeré odoborné péče
  4. Oznámení o zjistěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího buď písemně na adresu: Lexova 2163, 530 09 Pardubice nebo elektronicky na emailovou adresu info@obchod-oliver.cz ve lhůtě uvedené v článku 3. V oznámení musí kupující podrobně uvést všechny zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Současně musí kupující uvést i nárok, který v důsledku výskytu zjistěné vady uplatňuje. Kupující může ulatnit některý z těchto nároků: Odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, Dodání chybějícího množství zboží, Přiměřenou slevu z kupní ceny, Odstoupení od kupní smlouvy, jedná-li se o vadu podstatnou
  5. Písemné oznámení o zjištěných vadách s uplatněním nároků, podle článku 4. uplatňuje kupující v místě, ze kterého bylo zboží dodáno
  6. K reklamaci je kupující povinen ve všech případech předložit originální doklady osvědčující nákup reklamovaného zboží u prodávajícího, jehož vady jsou reklamovány
  7. Reklamace včetně odstranění vady musí být prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářním dnů ode dne, kdy byla reklamce uplatněna. Delší lhůta je možná, pokud se na nu kupující a prodávající dohodnou

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 25.3.2016. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.  

Více se právům spotřebitele z vadného plnění věnuje Kapitola 7 Obchodních podmínek internetového obchodu Obchod-Oliver.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.